OK
وب سایت آی پی اچ کو
capsul

رینگر لاکتات

محلول تزریقی رینگرلاکتات، 500/1000 میلی لیتر
گروه دارویی:جایگزین آب و الکترولیت

محلول تزریقی رینگرلاکتات یک محلول استریل، بدون پایروژن و  ماده نگهدارنده است که به عنوان جایگزین الکترولیت به صورت وریدی استفاده می شود.
محلول تزریقی رینگرلاکتات به  عنوان منبع آب و الکترولیت ها و هم چنین عامل آلکالیزه کننده خون استفاده می شود.
دوز توسط پزشک و بر اساس سن، وزن، شرایط بالینی بیمار و اندازه گیری های آزمایشگاهی تعیین می شود.
حاملگی: گروه  C
شیردهی: مصرف در شیردهی، در صورت نیاز و با نظر پزشک انجام شود.

در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی و حرارت زیاد محافظت گردد.

فقط محلول های شفاف و فاقد ذره قابل رؤیت مورد استفاده قرار گیرد.

هر 12/20 بطری پلی پروپیلنی 1000/ 500 میلی لیتری رینگرلاکتات با بروشور در یک کارتن بسته بندی می گردند.

Drug Facts and Comparisons, 2016
محصولات
LVP